Bierzmowanie

Termin:

Termin bierzmowania ustala w każdym roku biskup diecezjalny.

Przygotowanie do bierzmowania:

 • Bezpośrednie przygotowanie kandydatów rozpoczyna się pod koniec roku szkolnego drugiej klasy gimnazjum – właściwa informacja podawana jest w bieżących ogłoszeniach.
 • Indeksy kandydaci do bierzmowania otrzymują od katechety na zakończenie VI klasy szkoły podstawowej. Katecheta wpisuje też ocenę końcoworoczną z religii.
 • Przez kolejne 3 klasy gimnazjum kandydaci kształtują swoje sumienie, między innymi przez comiesięczną spowiedź, odnotowywaną w tabelach indeksu.
 • W indeksach kandydaci do bierzmowania zobowiązani są zapisywać także oceny z religii uzyskiwane w poszczególnych latach nauki w gimnazjum i szkole średniej.
 • Indeks należy szanować, jako istotny dokument przedkładany w kancelarii parafialnej przez kandydatów do małżeństwa.
 • Katechezy – spotkania mają miejsce w Domu Katechetycznym i dostosowane są do planu zajęć szkolnych kandydatów, aby z nim nie kolidowały.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • systematyczny udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii;
 • systematyczny udział w katechezie szkolnej;
 • comiesięczna spowiedź;
 • udział w okresowych nabożeństwach tj. Różaniec, Roraty, Droga krzyżowa, Gorzkie żale, Majówka;
 • udział w spotkaniach formacyjnych w parafii;
 • pozytywna ocena z egzaminu parafialnego;
 • okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania.

Wymagania dla świadków bierzmowania:

 • ukończone 16 lat życia;
 • przyjęty sakrament bierzmowania;
 • życie zgodne z chrześcijańską wiarą.

Czym jest sakrament bierzmowania?

W Starym Testamencie Prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje posłanie Jezus urzeczywistniał w pełnej jedności z Duchem Świętym. Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy i zaczęli głosić “wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11). Przez obrzęd wkładania rąk przekazywali dar Ducha Świętego nowo ochrzczonym. W ciągu wieków Kościół dalej żył i żyje Duchem Świętym i przekazuje Go swym dzieciom.

Bierzmowanie – confirmatio – utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie Krzyżmem świętym, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Namaszczane jest czoło ochrzczonego i towarzyszą temu słowa: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.